Työmaa- ja taukovaunujen takuuehdot

Tallenna  PDF-tiedostona: Työmaa- ja taukovaunujen takuuehdot

Nämä takuuehdot ovat perusta AS Respo Haagisedin (jäljempänä „valmistaja“) valmistamien työmaa- ja taukovaunujen (jäljempänä „vaunu“) takuun myöntämiselle ja takuuta koskevien ongelmien käsittelylle. Mahdollisten odottamattomien ja ennalta-arvaamattomien vahinkojen minimoimiseksi suosittelemme solmimaan vaunulle vahinkovakuutussopimuksen, sillä vaunu on monimutkainen tekninen tuote.

YLEISET EHDOT:

 1. Valmistaja myöntää valmistamalleen vaunun perusrakenteelle (puite, runko, sähköjärjestelmä, kaasujärjestelmä, putkisto) viiden vuoden takuun, joka kattaa valmistus- ja materiaalivirheiden korjauskustannukset;
 2. Takuun kattaman vaihdetun tai korjatun vaunun jatkotakuu on voimassa yhtä kauan kuin ensimmäisen vaunun takuu. Takuun kattamien korjattujen tai vaihdettujen teknisten laitteiden ja sisustuksen jatkotakuu on voimassa yhtä kauan kuin niiden alkuperäinen takuu.
 3. Vaunuun asennetuilla teknisillä laitteilla ja sisustuksella on 1 vuoden takuu, jos niiden käyttö- ja huolto-ohjeita on noudatettu;
 4. Takuujakso alkaa siitä päivästä, kun vaunu luovutetaan AS Respo Haagisedin sopimuskumppanille (jälleenmyyjä, välittäjä);
 5. Valmistaja takaa, että vaunu vastaa valmistushetkellä voimassa olleissa EY:n direktiiveissä säädettyjä vaatimuksia vaunulle annettua EY:n tyyppihyväksyntätodistusta vastaavasti eikä siinä ole materiaali- tai valmistusvikoja. Jos vaunu ei vastaa mainittuja vaatimuksia, valmistaja on velvollinen korjaamaan ne omalla kustannuksellaan.
 6. Takuu on voimassa ainoastaan silloin, kun ostaja esittää vaunun passin tai alkuperäisen ostoasiakirjan ja jos vaunussa on selvästi tunnistettava VIN, tai jos ostaja on todistanut selkeästi ostoksen alkuperän ja vaunun hankkimispäivän.
 7. Vaunua ja siihen asennettuja teknisiä laitteita ja sisustusta koskeva takuu on voimassa ainoastaan silloin, kun käyttäjä ja omistaja ovat noudattaneet tarkasti niiden käyttö- ja huolto-ohjeita.
 8. Vaunua ja siihen asennettuja teknisiä laitteita ja sisustusta saa korjata vain vastaavan teknisen pätevyyden omaava henkilö ainoastaan saatuaan valmistajalta suostumuksen, jonka edellytyksenä on korjaustöiden luetteleminen ja budjetin esittäminen valmistajalle.
 9. Vaunun renkailla on rengasvalmistajan takuu eivätkä tuote siksi kuulu valmistajan takuuseen, mutta omistajaa autetaan myyjän edustusliikkeessä renkaisiin liittyvien takuuvaatimusten esittämisessä.
 10. Takuu poissulkee vastuun kaikenlaisesta ajankäytöstä, epämukavuudesta, kuorman tuhoutumisesta tai kaikenlaisesta satunnaisesta tai siitä johtuvasta vahingosta, joka voi kohdistua omistajaan (tai johonkin toiseen) tämän takuun kattaman vian seurauksena;
 11. takuu ei koske vaunun teknisestä viasta aiheutuvaa tulonmenetystä tai tulojen vähenemistä eikä muita siitä mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia (hinauskustannus, polttoaine, puhelut, yöpyminen, vaihtovaunun käyttökustannukset ja muut takuupalvelun saamiseksi aiheutuneet menot), eikä onnettomuuden aiheuttamien henkilö- tai omaisuusvahinkojen korvaamista omistajalle tai jollekin toiselle;
 12. takuun kattamien vikojen korjaaminen tapahtuu jollakin seuraavista tavoista:
 • viallisen laitteen/sisustuksen tai vaunun korjaaminen;
 • viallisen laitteen/sisustuksen tai vaunun vaihtaminen uuteen.
 • Jos laitteen tai sisustuksen korjaaminen osoittautuu mahdottomaksi tai sen valmistus on lopetettu, valmistajalla on oikeus korvata se samanarvoisella tuotteella.


TAKUU EI OLE VOIMASSA, JOS VAHINGO TAPAHTUU / SYNTYY:

 1. tuli, ilkivalta, varkaus, luonnononnettomuudet,
 2. nostolaitteen sopimaton käyttö
 3. ulkoiset luonnonilmiöt (sade, rakeet, voimakas tuuli jne.) ovat rikkoneet vaunun sisustusta ja laitteita siksi, etteivät korirakenteessa olevat aukot (ovet, ikkunat, luukut tms.) olleet samanaikaisesti lujasti kiinni;
 4. vaunun väärinkäyttö (ylikuormitus, puhdistusjäljet, vääräpaineisten renkaiden käyttö, vääränkokoiset pyörät tarkastamattomilla kiinnityksillä, ulkoisista sähkö-, vesi- tai viemärijärjestelmistä vaunuun aiheutuneet viat, irtosora tai lumi, tiesuola tai muut kemialliset aineet)
 5. vaunua on säilytetty väärin erittäin intensiivisissä tai haitallisissa olosuhteissa, kuten merellä tai teollisuudessa tai kosketuksissa veden, kemikaalien, tuhkan, sementin tai pölyn kanssa jne.;
 6. kuorman epätasainen jakautuminen
 7. vaunun kaikkia säiliöitä (vesi, WC jne.) ei ole tyhjennetty ja suljettu ennen liikkeelle lähtöä;
 8. kaasujärjestelmän virheellinen käyttö
 9. vaunun kattoa ei ole puhdistettu yli 10 cm lumikerroksesta ja vaunun seinät tai katto ovat siksi vahingoittuneet;
 10. vika, joka johtuu kytkinlaitteen väärästä kytkennästä;
 11. vaunua on käytetty tarkoituksenvastaisesti, esimerkiksi tuotanto- tai varastotilana jne., paitsi siihen tarkoitukseen mittatilaustyönä valmistetut vaunut;
 12. vaunua on korjattu ja muutettu sopimatta siitä valmistajan kanssa eikä valmistajalle ole esitetty etukäteen töiden luetteloa ja budjettia;
 13. ajoneuvoa ei ole hyväksytty ilman määräaikaiskatsastusta
 14. käytettävien materiaalien luontaisten erityispiirteiden aiheuttamat muutokset tai ympäristövaikutuksista aiheutuneet viat (maalin tai pinnoitteen vanheneminen, haalistuminen, sinkittyjen materiaalien pintaviat jne.);


TAKUU EI KÄYTÄ SEURAAVAA:

 1. laminaatin rakenteessa olevat kuvioerot
 2. isotermisten paneelien pinnan sileät epätasaisuudet, joiden syvyys on enintään 1 mm;
 3. laminaattikerroksen pintanaarmut, jotka eivät tunnu sormilla kosketettaessa;
 4. sauman leveysero ±2,0 mm 0,5 m pituutta kohti;
 5. varastoimisesta syntyneen pölykerroksen tai lian aiheuttamat muutokset;
 6. sisustustekniikan ja -laitteiden toimintahäiriöt, jotka johtuvat ukkosesta tai jostain muusta luonnonilmiöstä (force majeure);
 7. takuuajan ylittäneet vaunut.


SEURAAVAT TAPAUKSET EIVÄT SISÄLTY TAKUUAN:

 1. omistaja ei ilmoittanut myyjälle vaunussa ilmenevistä vioista 3 arkipäivän kuluessa niiden havaitsemisesta;
 2. omistaja on jatkanut vaunun käyttöä havaittuaan vian;
 3. omistaja ei tee yhteistyötä vian korjaamiseksi olemalla esittämättä tarvittavaa lisätietoa ja todistusaineistoa eikä osallistu myyjän kanssa valituslomakkeen V-M-002 laatimiseen;
 4. vaunua on korjattu ja muutettu sopimatta siitä valmistajan kanssa eikä valmistajalle ole esitetty etukäteen töiden luetteloa ja budjettia;
 5. luonnollisesta kulumisesta aiheutuneet muutokset ja osien kuluminen (renkaat, jarrupalat/-levyt, kumiholkit, vanteet, valot, lamput jne.);


VAATIMUSTEN KÄSITTELYPROSESSI:

 1. Jälleenmyyjän on laadittava ja esitettävä valmistajalle jokaisesta takuutapauksesta kirjallinen valituslomake V-M-002. Tarvittaessa vaunun omistajan on mahdollistettava jälleenmyyjälle väitettävän puutteen tutkiminen.
 2. Valmistaja vastaa valitukseen 5 arkipäivän kuluessa ja vaikeamman teknisen tutkimuksen tapauksessa tulosten selvittyä. Tämän jälkeen valmistaja on velvollinen suorittamaan korjaustyöt 30 kalenteripäivän kuluessa, jos valitus on aiheellinen.
 3. Takuun kattaman vaihdetun tai korjatun vaunun jatkotakuu on voimassa yhtä kauan kuin ensimmäisen vaunun takuu. Takuun kattamien korjattujen tai vaihdettujen teknisten laitteiden ja sisustuksen jatkotakuu on voimassa yhtä kauan kuin niiden alkuperäinen takuu.
 4. Kaikki takuun kattamat vaihdetut laitteet, sisustus tai vaunu kokonaisuutena siirtyvät valmistajan omistukseen teknisen lisätarkastuksen suorittamiseksi.
 5. Takuukorjauksen tekemiseen saa käyttää ainoastaan alkuperäisosia, paitsi silloin, jos vastaava sopimus on solmittu valmistajan kanssa ja vahvistettu kirjallisesti.
 6. Takuun voimassaoloaikana havaittujen vikojen korjaamisen järjestää vaunun myynyt edustusliike tai jälleenmyyjä. Sitä varten otetaan yhteyttä valmistajaan jatkotoimenpiteiden suorittamiseksi.
 7. Takuukorjauksen suorituspaikka on jälleenmyyjän toimipaikka. Vaunun kuljetuksen takuukorjauksen suorituspaikkaan ja takaisin maksaa omistaja.
 8. Reklamoitujen laitteiden ja osien palautuksen valmistajalle sekä asiantuntijalausunnon maksaa jälleenmyyjä, jos asiantuntijatarkastuksessa käy ilmi, ettei reklamoitu laite tai vaunun osa ollut viallinen.
 9. Myyntiä edeltäneen tarkastuksen aikana myyjän havaitsemat viat korjataan näiden ehtojen mukaisesti.
 10. Jälleenmyyjä on velvollinen tarkistamaan valmistajalta saapuneiden vaunujen laadun ja määrät heti vastaanottohetkellä ja välittämään havaitut vaatimustenvastaisuudet valmistajalle 3 arkipäivän kuluessa kirjallisesti valituslomakkeen V-M-002 muodossa.
 11. Jälleenmyyjän on vahvistettava kuljetuksesta aiheutuneet vahingot ennen tavaran purkamista. Havaitut viat tai vahingot on välittömästi kuvattava ja vahvistettava kirjallisesti yhdessä VIN-numeron ja valmistajan tehdastietotarran kanssa. Vaunujen vastaanottamisen jälkeen vastuu vaunun kunnosta siirtyy jälleenmyyjälle.
 12. Irrotettujen pyörien kanssa kuljetetun vaunun pyörien asennuslaadusta vastaa pyörien asentaja.
 13. Tämä takuu on valmistajan takuu, mikä tarkoittaa, ettei se vaikuta omistajan laillisiin oikeuksiin myyntiedustajan kanssa solmitun työmaa- ja taukovaunun ostosopimuksen tai kulutustavaroiden myyntiä säätelevän kansallisen lainsäädännön mukaisesti.